Regulamin Uczestnictwa w Akademii Leica Geosystems

1§ Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akademii Leica Geosystems 2024 organizowanej przez Leica Geosystems Sp. z o.o.
 2. Integralną część Akademii stanowi impreza integracyjna, której elementami będą konkursy z nagrodami oraz gry terenowe i zawody sportowe.
 3. Definicje użytych w niniejszym Regulaminie pojęć:

Organizator: Leica Geosystems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243400 NIP 113-25-71-438, REGON 140237771, kapitał zakładowy 500,000 zł

Uczestnik: osoba zgłoszona do udziału w Akademii,

Akademia: wydarzenie publiczne o charakterze edukacyjnym, funkcjonujące pod nazwą „Akademia Leica Geosystems”, organizowana w celach określonych programem, w dniach 2-4.10.2024 roku w Hotel Marina Club, ul. Siła 100 k/Olsztyna, 11-036 Gietrzwałd, Polska. Pod pojęciem tym rozumiane są również szkolenia, seminaria, warsztaty itp. odbywające się w ramach Akademii.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie Uczestnika dokonane przez formularz on-line na stronie internetowej.

Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestnika lub uczestników do udziału w Akademii.

§2 Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest Zgłoszenie.
 2. Zgłoszenie Uczestnika dokonane przez formularz on-line na stronie internetowej  jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Poprzez zgłoszenie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Zgłoszenie Uczestnika powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za udział w Akademii.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą Akademii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.akademialeica.pl.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Akademii.
 7. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła drogą elektroniczną Potwierdzenie udziału.
 8. Każdy Uczestnik otrzymuje podczas Akademii materiały konferencyjne.
 9. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Akademii.

§3 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Zamawiający ma prawo odwołać udział Uczestnika lub delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona.
 2. Zmiany uczestnika można dokonać do momentu rozpoczęcia akademii. W takim przypadku nowy Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu jednoznacznie stwierdzającego fakt upoważnienia Uczestnika do udziału w akademii.
 3. Odwołania udziału Uczestnika w Akademii można dokonać najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem jej rozpoczęcia, chyba że na stronie internetowej Akademii określono inny termin.
 4. Aby odwołanie było skuteczne, winno być przesłane na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej Akademii www.akademialeica.pl. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 5. W przypadku odwołania Uczestnika w terminie określonym w pkt.3 dokonana opłata konferencyjna jest zwracana na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.
 6. W przypadku odwołania Uczestnika w terminie późniejszym, niż określony powyżej, Zamawiający ponosi pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

§4 Płatności

 1. Uczestnik bądź Zamawiający zobowiązuje się do dokonania opłaty związanej z udziałem w Akademii, zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Akademii.
 2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem.
 3. Po rejestracji uczestnik, który jako formę płatności wybierze przelew, otrzyma fakturę pro-forma na wskazany adres e-mail i po wniesieniu opłaty na adres podany w formularzu rejestracyjnym Organizator przesyła powiadomienie o zakończeniu procesu rejestracji. W przypadku wyboru płatności online i uiszczeniu opłaty za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl, klient otrzyma potwierdzenie rejestracji od Organizatora.
 4. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Akademii.

§5 Dane osobowe i rejestracja przebiegu Akademii

 1. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na Akademię na stronie rejestracyjnej, przetwarzane są poprzez tę stronę, w celach rejestracyjnych oraz celach związanych z Akademią a także w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej. Zbieranie danych osobowych uczestników odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże podanie tych informacji jest niezbędne do wzięcia udziału w Akademii.
 2. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na Akademię na stronie rejestracyjnej, mogą zostać przetworzone i wykorzystane w celach marketingowych związanych z Akademią. Uczestnicy wyrażają zgodę na wysyłanie im wiadomości e-mail z ofertami zawierającymi treści marketingowe i reklamowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości e-mail do Uczestników po Akademii.
 4. Podczas Akademii Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji, najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Akademii.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Akademii.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Akademii.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Akademii będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwy sąd.
Top